โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันนี้ 21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรีนำทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วย นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีและมีความสุข โดยสนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยการพัฒนาอาชีพ รายได้ และการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 3 การตรวจสุขภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อวางแผนชีวิตกำหนดแนวทางพัฒนาตนเองของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อจัดทำ Family Folder ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วยครัวเรือนเป้าหมาย 15 ครัวเรือน และแกนนำ ผู้นำชุมชน อสม ผู้นำ อช จำนวน 45 คน สำหรับเป็นพี่เลี้ยงดูแลครัวเรือนเป้าหมาย และจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

(Visited 28 times, 1 visits today)