นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่ปลูกผัก “บวร”

15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่ปลูกผัก “บวร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรีดำเนินงานปลูกผักสวนครัว “บวร” โดยนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี นำทีมปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิดเศรษกิจพอเพียง โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี “ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ดำเนินการ ณ วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบางกร่าง กลุ่มสตรีอำเภอเมืองนนทบุรี โรงเรียนศรีรัตโนภาส โดยวัดขวัญเมืองเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทำแปลงผักเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นความร่วมมือในลักษณะบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
ในการนี้ นายอำเภอเมืองนนทบุรีได้หว่านเมล็ดพันธุ์กะเพรา เพื่อเพาะพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ และปลูกต้นโหระพา ซึ่งเป็นการนำร่องจุดประกายให้มีการขยายผลสู่ทุกครัวเรือนต่อไป

(Visited 126 times, 1 visits today)