นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี