“สนับสนุนกิจกรรมขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น. นายสังคม เกิดก่อ นอ.เมื [...]

อ่านต่อ

“พช.อำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนต้นแบบ ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ