การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนปรัจพปี 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ

ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนสำรวจและวางแผนการออกแบบแปลง ในโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎี รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ