โครงสร้างบุคคลากร

นางมะลิ ไชยยัง

พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส

นางสาวศิริพร รัตนวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลลำภู

นายริฎวาน บินอุเซ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลบางปอ

นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลกะลุวอเหนือ

นางรัตนวัลย์ วิจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโคกเคียน

นางสาวปวีณา ขำอนันต์

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลมะนังตายอ

นางกิตติมา กิติบุญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกะลุวอ

(Visited 632 times, 1 visits today)