ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 📣

วันที่ 28 พ.ย.65
เวลา 13.30 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศิริพร รัตนวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เพื่อการขับเคลื่อน กข.คจ.ให้มีธรรมาภิบาล โดยให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ณ บ้านกาเสาะ หมู่ที่ 7 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🌿
(Visited 2 times, 1 visits today)