กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 5 ก.ค. 2565
เวลา 09.00 น.
นายสังคม เกิดก่อ นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผช.ผญบ. ผรส. และ บัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม/ 2565
โดยรายละเอียดดังนี้
1. ขอบคุณกำนัน ผญบ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างในการจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี 2565
2. ศาลปกครองจังหวัดยะลา พบปะและให้ความรู้บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองที่น่าสนใจ เรื่อง อุทธาหรณ์คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
3. ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ จำนวน 1 ราย นางสุทธิวรรณ จำรัสศรี จนท.เกษตร ประจำตำบลกะลุวอเหนือ
4. แจงข้อราชการต่างๆ และมอบนโยบาย ข้อสั่งการจาก ผวจ.นธ. ได้เน้นการจัดเก็บข้อมูลคนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
6. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของแต่หน่วยงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ
7. ได้มีการตรวจหาสารเสพติด เป็นการดำเนินงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านตัวเองก่อน ตามนโยบายรัฐบาล
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ 100 ปี นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
(Visited 10 times, 1 visits today)