สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันที่ 1 มีนาคม 65
เวลา 13.30 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ
 ติดตามการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีบ้านค่าย หมู่ที่ 2 และ ร่วมกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการ กข.คจ.
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1
ณ หมู่ที่ 2 บ้านค่าย , บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ 7/2565
(Visited 12 times, 1 visits today)