“พช.อ.เมืองฯ สนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วย
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส /นางรัตนวัลย์ วิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามครัวเรือนยากจน TPMAP
คือ นางสุรี บินสาและ บ้านทอนฮีเล ม.๑๐ ต.โคกเคียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๘ ม.ค ๖๕
เพื่อมาเยี่ยมเยียน/พบปะครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโคกเคียนนี้
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๔/๒๕๖๕
(Visited 2 times, 1 visits today)