“พช.เมืองฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “สตรีอำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ
 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ดำเนินการเก็บเงินออมทรัพย์
และรับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีอำเภอเมืองนราธิวาส
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๓/๒๕๖๕
(Visited 3 times, 1 visits today)