กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ

นที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. นายสุวิทย์ นา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันที่ 20 ธ.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 /2564

วันที่ 20 ธ.ค.64 นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมสันติวิธี

วันที่ 16 ธ.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ