สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศอพ.อ)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาประชาธิปไตยผ่านกลไกทีมปฏิบัติการตำบล

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนอง นาโมเดล ระยะที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนอง นาโมเดล ระยะที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมพร้อมติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา โมเดล” (ระยะที่ 3)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภาประชาธิปไตยผ่านกลไกทีมปฏิบัติการตำบล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ