กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพระนร [...]

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

ติดตามและตรวจรับพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ