โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ทีมงานเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ/อสพ./นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ เพื่อดูพื้นที่แปลง/ทำเครื่องหมาย เตรียมความพร้อมวางแผนขุดหนองของพื้นที่ให้ตรงตามแบบโครงการฯ โดยมีครัวเรือนต้นแบบ, นายช่างอบต., ผู้รับจ้างเหมา ร่วมชี้วัดแนวเขต ณ บ้านทำเนียบ ม.6,
บ้านทุ่งงาย ม. 9 ต.ลำภู และ บ้านจูดแดง ม.6 ต.มะนังตายอ อ.เมืองฯจ.นราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)