กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ น.ส.พิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาดิจิทัลรัฐบาล
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความสมดุลสิ่งแวดล้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกปาฆาบือซา ม.5 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)