ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาโมเดล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ