นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(นพต.)

วันที่ 26 เมษายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายริฎวาน บินอุเซ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นายช่างโยธา อบต.บางปอ,ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(นพต.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ทำเครื่องหมายกำกับการขุดตามแบบแปลนฯให้กับผู้รับเหมาทราบ เพื่อให้มีความถูกต้องตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ณ แปลง ม.2,7, 9 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาสจ.นราธิวาส

(Visited 10 times, 1 visits today)