การดำเนินกิจกรรมของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.อ.เมืองนราธิวาส)

วันที่ 23 เมษายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการฯ ที่รับผิดชอบ เข้าพบผู้อำนวยการช่างและนายช่างปรึกษาหารือในเรื่องวางแผนแปลนการดำเนินการโครงการฯ ณ กองช่าง อบต.โคกเคียน อบต.ลำภู อบต.บางปอ และอบต.กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)