สำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองนราธิวาส สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 มีนาคม2564
เวลา 14.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้รับงานจ้างเหมา การขุดโคก หนอง นา ได้ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ซักถาม รายละเอียดรูปแบบแปลน ลักษณะงาน-ดิน พื้นที่แปลงดำเนินการและความพร้อมดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)