นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานโครงการพระราชดำริปิดทองหลังพระ

วันที่ 29 มีนาคม2564
นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานโครงการพระราชดำริปิดทองหลังพระ โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน รับฟังการส่งคืนการสรุปข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือนและข้อมูลความจำเป็นระดับหมู่บ้านสู่ประชาชนบ้านฮูแตทูวอ นำไปประกอบการทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาด้านต่างๆในการแก้ไขปัญหา
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระ บ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 126 times, 1 visits today)