กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนายช่างโยธา อบต./ทต.ทั้ง 6 แห่ง ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดแบบแปลนพื้นที่โคก หนอง นา โมเดลโดยการขุดคลองไส้ไก่ ตามแบบของกรมการพัฒนาชุมชน กำหนด และหากมีการปรับเปลี่ยนแปลนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งสรุปประเด็นที่ได้ตกลงร่วมกันคือ การกำหนดราคากลาง – น้ำมัน จ.นราธิวาส/การคำนวนค่าขุดดิน (ค่าFc) ปริมาตรดินขนาด 1,3ไร่ และผู้รับรองแบบปร.4/ปร.5 ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่กำหนดนั้น…
ณ ห้องประชุมบางนรา
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 11 times, 1 visits today)