##กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2##

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. 🖋️นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอนราธิวาส พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.),นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ประชาชนในพื้นที่เตรียมพื้นที่ ดินเพาะปลูก เมล็ดพันธ์ุ ต้นกล้าพืชผัก อุปกรณ์สำหรับเพาะปลูก มาร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุเพื่อแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไป ณ วัดบางปอ บ้านโคกตีเต ม. 2 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาสจ.นราธิวาส🌶️🥬

(Visited 54 times, 1 visits today)