สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 21 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายริฎวาน บินอุเซ็ง พัฒนากรประสานตำบลกะลุวอเหนือ/พร้อมด้วย สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 30 คร.ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตและแผนชุุมชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการทบจากการไปศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ/เพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไป…ณ มัสยิดบ้านคีรี ม.10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส

(Visited 13 times, 1 visits today)