สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนางกิตติมา กิติบุญญา พัฒนากรประสานตำบลกะลุวอ/พร้อมด้วย สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 30 คร.ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตและแผน
ชุุมชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการทบจากการไปศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ/เพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไป…ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.กะลุวอ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส

(Visited 12 times, 1 visits today)