รายงาน BPM ปี 2561

1. รายงาน BPM โครงการประชุมศจพ.อ.เมืองนราธิวาส

ประชุม ศจพ.อ.เมืองนราธิวาส

2. รายงาน BPM โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม

3.รายงาน BPM โครงการประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บ จปฐ.ปี 61 (เข

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บ จปฐ.เขตเมื

4.รายงาน BPM โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุม

แบบสรุปประเมินผลเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

5.รายงาน BPM โครงการประชุมทีมครูฝึกตำบล

ประชุมทีมครูฝึกตำบล

แบบสรุปประเมินผลประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

6.รายงาน BPM โครงการประชุมบูรณาการแผนชุมชนตำบลฯ

ประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัม

แบบสรุปประเมินผลบูรณาการแผนชุมชนสร้างแผนชุมชน

7. รายงาน BPM โครงการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอฯ อ.เมืองนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

8.รายงาน BPM โครงการขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)ขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) อ.เมือง

ขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)

9.รายงาน BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล-ปัญหาชุมชน ทบทวน Mindset เวที 1

แบบสรุปประเมินผลจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล-ปัญหาชุมชน ทบทวน Mindset เวที 1

10.รายงาน BPM โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.เมืองนราธิวาส

แบบสรุปประเมินผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

 

(Visited 702 times, 1 visits today)