ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ดาวน์โหลด

การประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ “กิจกรรมจ้างดำเนินการออกแบบและผลิตของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ดาวน์โหลด