วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
 2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
 3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1.  สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
  • สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
  • พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
  • ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
  • พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
  • บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
  • เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผุ้ประกอบการ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
  • ส่งเสริมช่องทางตลาด
 3.  เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
  • พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
  • ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
  • พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
  • เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  • ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
 2. บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ
 3. บูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน การพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน การบริหารจัดการทุนชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 5. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ
 6. ดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรและชุมชน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 7. สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ประสานและสนับสนุนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน : กชช. 2ค)
 8. ให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคลังข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (ฺBig Data)
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
 10. ประสานความร่วมมือและปฏิบติงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 11. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน
 12. บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารแผนงานและงบประมาณ งานการพัสดุ การเงินและบัญชี
 13. เสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์การ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 483 times, 1 visits today)