โครงสร้างบุคคลากร

นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลตะเคียนเลื่อน หนองกรด

นางสาวเอื้องทิพย์ ฑีฆาวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางม่วง บางพระหลวง บึงเสนาท

นางสาววนิดา อำพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลเกรียงไกร กลางแดด

นางสาวนัฎธนา สัตย์กุศล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลเกรียงไกร กลางแดด

นางสาวธัญญ์ชนก บุญสนิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลบ้านมะเกลือ/วัดไทรย์

(Visited 1,147 times, 1 visits today)