โครงสร้างบุคคลากร

นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน

พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองปลิง เกรียงไกร ทต.หนองเบน

นางสาวเอื้องทิพย์ ฑีฆาวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางม่วง บางพระหลวง บึงเสนาท

นางสาวนัฎธนา สัตย์กุศล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองกระโดน นครสวรรค์ตก นครสวรรค์ออก

นางสาวธันย์ชนก บุญสนิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านมะเกลือ วัดไทรย์

นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดผกา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลพระนอน กลางแดด

นางสาวอาจรีย์ อุทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตะเคียนเลื่อน บ้านแก่ง

นายปัญญาพล กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแควใหญ่ หนองกรด

(Visited 1,351 times, 1 visits today)