ประชุม คจพ.อ. ครั้งที่ 6/2565

ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ศจพ.อ.) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2565 อำเภอเมืองนครสวรรค์ (คจพ.อ.) เพื่อสรุปงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 และวางแผนการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการ ศจพ.อ.เข้าร่วม ทั้งหมด 46 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ชั้น 3

(Visited 15 times, 1 visits today)