เอามื้อสามัคคีตำบลแควใหญ่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🌱“เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา”🌱

📌ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” การเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ผู้นำต้นแบบฯ นางสาวนิศารัตน์ ตรีโอสถ บ้านแหลมนางโล้ หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🏛️โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้นำชุมชน และผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านแหลมนางโล้ หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 46 คน

🎯โครงการสร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา สุขสันต์ นครสวรรค์โมเดล” เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน

ภาพข่าว : สพอ.เมืองนครสวรรค์

(Visited 18 times, 1 visits today)