เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

“เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ชาวพระนอน”

พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนด้านความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์

ในพิธี พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมซ่อมสร้างบ้านให้มั่นคงพอสมควรแก่การอยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนนายสมชาติ สิงห์เถื่อน ชาวบ้านหนองทราย หมู่ที่ 12 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยนายผ่อง แจ้งสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ในการนี้ นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

(Visited 40 times, 1 visits today)