สัมมาชีพตำบลบางม่วง

ลูกประคบสดบ้านยางงาม

รายชื่อปราชญ์

ที่ ชื่อ-สกุล
1 นางชนัญญา  สวนกระจ่าง
2 นางสาคร   รุ่งรัตน์
3 นางมะลิ   หุ่นสะดี
4 นางวิภา  เคลือนาค
5 นางสาวคนึง  คงใจ
6 นางสาวรัชนี   คงกลิ่น
7 นางสุนทร  เรืองศิริ
8 นางแฉล้ม   แสงสนธิ
9 นางสุดประเสริฐ   ไวยขจร
10 นางบุบผา   หมอบอก

รายชื่อครัวเรือนผู้ร่วมโครงการ

ที่ ชื่อ – สกุล
1 นางประหยัด อิ่มพงษ์
2 นางสาวเสถียร ศรีพิทักษ์
3 นางชมพูนุช เรืองฤทธิ์
4 นางสำรวย กันทะวงค์
5 นางสาวมะลิ พูลคุ้ม
6 นางสาวปราณี ปานมีสี
7 นายหวอย แม้นเพชร
8 นางถนอม เมืองเปลี่ยน
9 นางวรรณา สุขแช่ม
10 นางนฤมล อิ่มพงษ์
11 นางสมบัติ เรืองศิริ
12 นางตวงทอง แสงพ่วง
13 นางพนิดา มากคุณ
14 นายบวรเพ็ชร แสงพ่วง
15 นายธวัชชัย คงโต
16 นายประสิทธิ์ รุ่งรัตน์
17 นางสมพร พูลสุข
18 นางอุไร สดสี
19 นางนกเล็ก นัดดาพรหม
20 นางณัฐชานันท์ เอี่ยมน้อย
21 นางแสงเดือน พวงมาลา
22 นางพยอม คุ้มรอบ
23 น.ส.วิไล มั่นทรัพย์
24 นางทิพย์ แก้วศิริ
25 นางเฉลียว คงกลิ่น
26 นางบานเย็น เถลิงศรี

กิจกรรมการดำเนินโครงการ วันที่ 17-19 มกราคม 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านยางงาม เป็นวันแรก

ตำบลบางม่วง  มีกลุ่มเป้าหมายคือ ปราชญ์สัมมาชีพจำนวน  10 คน ครัวเรือนร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ครัวเรือน  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการทั้งหมด 3 วัน

ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านยางงาม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

 

(Visited 116 times, 1 visits today)