ข่าวประชาสัมพันธ์

นางบัณฑิตา หมื่นพรม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน