ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพูพิศ ลาวัลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน