โครงสร้างบุคคลากร

นางจิราภรณ์ ชูเพ็ชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมือง

นางอุทัยวรรณ สุวรรณกำเนิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองทะเลและตำบลไสไทย

นางอัมพิกา สุกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทับปริกและตำบลอ่าวนาง

นายกิตติกร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาทองและคลองประสงค์

นางสาวจุฑารัตน์ สมจริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกระบี่น้อย

(Visited 468 times, 1 visits today)