(k)rabi (s)teady ….อำเภอเมืองกระบี่ เร่งเดินหน้าตามปฏิบัติการ “กระบี่มั่นคง” ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเปราะบาง….

เข้าชม 1 ครั้ง
วันที่ 21 มกราคม 2565
นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายนางณัฐธยาน์ ผาสุข ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ และทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบลกระบี่น้อย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมทีมปฏิบัติการ ฯ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (krabi steady : กระบี่มั่นคง )
โดยมีวาระประชุมที่สำคัญ ดังนี้
-แผน/ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่
-การรับรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบางตำบลกระบี่น้อย แยกเป็นมิติ และแผนพัฒนารายครัวเรือน การส่งต่อข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-การจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงตำบลกระบี่น้อยและแบ่งความรับผิดชอบดูแลครัวเรือน
– กองทุนกระบี่มั่นคง
– การจัดกิจกรรมเพื่อสมทบการจัดตั้ง
กองทุนขจัดความยากจนระดับตำบล
– ส่งมอบปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ ตำบลกระบี่น้อย จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาช่วยเหลือในเบื้องต้น
(Visited 1 times, 1 visits today)