(k)rabi (s)teady ….อำเภอเมืองกระบี่ เร่งเดินหน้าตามปฏิบัติการ “กระบี่มั่นคง” ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเปราะบาง….

เข้าชม 3 ครั้ง
(k)rabi (s)teady
….อำเภอเมืองกระบี่ เร่งเดินหน้าตามปฏิบัติการ “กระบี่มั่นคง” ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเปราะบาง….
วันที่ 24 มกราคม 2565
นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายนางสาวอรทัย ประทีป ณ ถลาง ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลทับปริก เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ และทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบลทับปริก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมทีมปฏิบัติการ ฯ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (krabi steady : กระบี่มั่นคง )
โดยมีวาระประชุมที่สำคัญ ดังนี้
-แผน/ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่
-การรับรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบางตำบลทับปริก แยกเป็นมิติ และแผนพัฒนารายครัวเรือน การส่งต่อข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-การจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงตำบลทับปริกและแบ่งความรับผิดชอบดูแลครัวเรือน
– กองทุนกระบี่มั่นคง
– การจัดกิจกรรมเพื่อสมทบการจัดตั้ง
กองทุนขจัดความยากจนระดับตำบล
– ส่งมอบปฏิทินประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบาง รายนางยุพดี ทองแดง เลขที่ 300 ม.8 ต.ทับปริก ในพื้นที่ตำบลทับปริก เพื่อบรรเทาช่วยเหลือในเบื้องต้น
(Visited 3 times, 1 visits today)