(k)rabi (s)teady อำเภอเมืองกระบี่ เดินหน้าตามปฏิบัติการ “กระบี่มั่นคง” เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเปราะบางในเบื้องต้น เป้าหมายให้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายใน ก.พ.นี้

เข้าชม 7 ครั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2565
นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการฯ ระดับตำบล ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมทีมปฏิบัติการ ฯ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (krabi steady : กระบี่มั่นคง ) ดังนี้
– เวลา 10.00 น. ประชุมทีมปฏิบัติการ ฯ ระดับตำบลไสไทย ณ ที่ทำการกำนันตำบลไสไทย โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เข้าพบปะที่ประชุม กล่าวว่า เป็นงานนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมเน้นย้ำให้ ผู้นำชุมชน ทีมพี่เลี้ยง และหน่วยงานระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนเปราะบางในเบื้องต้น โดยให้บูรณาการความร่วมมือจากมูลนิธิมุสลิม มูลนิธิศรีผ่องฯ และภาคส่วนต่าง ๆ ตามมิติเป้าหมาย โดยเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พร้อมรายงานผลการช่วยเหลือให้ทราบทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง เพื่อมอบถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาความช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่ครัวเรือนเปราะบางในตำบลไสไทย จำนวน 1 ครัวเรือน
– เวลา 14.00 น. ประชุมทีมปฏิบัติการ ฯ ระดับตำบลเขาคราม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม นายอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมาย นายพชร เวชพรามหณ์ ปลัดอำเภอ จพง.ปกครองชำนาญการ เน้นย้ำที่ประชุม พร้อมแต่งตั้ง ทีมพี่เลี้ยง เพื่อจัดแบ่งครัวเรือนรับผิดชอบ และลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง โดยมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 1 ครัวเรือนด้วย
(Visited 7 times, 1 visits today)