ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 64 เวลา 09.00 น.

สพอ.เมืองกระบี่ โดยนางสาวยุวดี มีล่ามพัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีเรื่องแจ้งเข้าวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.แนะนำตัว นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ปฏิบัติงาน ณ สพอ.เมืองกระบี่
2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยจะดำเนินการ Kick off ขุดแรก ที่ แปลงนายมะโน เครือแก้ว หมู่ที่ 3 ต.กระบี่น้อย
3.การจัดกิจกรรมประกวดผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประเภทองค์กร

ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองกระบี่

ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

(Visited 11 times, 1 visits today)