ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวยุวดี มีล่าม

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน