ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจิราภรณ์ ชูเพ็ชร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน