โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

นายเลิศริชญ์ เลิศศิรวรเมธ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุนชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

นางจินตนา บุญเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่ามะขามและปากแพรก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนีติ์ พิศเขียวแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแก่งเสี้ยนและวังด้ง

นางภรพนา อุ่นอำนวยสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเก่า

นางสาวภารดี ประดิษฐ์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองหญ้าและวังเย็น

นางสุพรรณี เซี่ยงเห็น

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลเกาะสำโรงและลาดหญ้้า

นางสาลินี สิทธิธรรมศาล

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

นายวีรวัฒน์ ธรรมเนียมดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองบัวและตำบลช่องสะเดา

(Visited 507 times, 1 visits today)