ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี บ้านหมอเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสะเดา และ บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง ได้รับการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) “หลักสูตรการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากปลานิล ณ ศูนย์เรียรู้บ้านหมอเฒ่า ได้อบรมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน โดยบ้านหมอเฒ่า ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยอง น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง ที่ทำจากปลานิล รวมถึงบ้านหนองสามพราน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยธัญญพืช ขนมเค้กกล้วยน้ำว้า ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2562

(Visited 119 times, 1 visits today)