กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและกองทุนเกื้อหนุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนางสาวเกษร  กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวเรณุกา  ทองมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ ส.ต.ต.พัฒนา  เหมือนมาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและกองทุนเกื้อหนุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โดยมี นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และ ส.ต.ท หญิง วิลัยพร เปรมอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมสนับสนุนผู้แทนจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ด้วย
“เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล”
ข่าว/ภาพ : สพอ.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)