ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเกษร กันสุ่ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน