สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

นางจินดา นาจรัส

พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน