ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวรรณรัชต์ จำปามูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน