ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล แปลงนางนวลจันทร์ งามประเสริฐ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ (14 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลงนางกิตติประภาพรรณ สำราญรื่น ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 15 ไร่)

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลงนายจักริน ภูแข ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 15 ไร่)

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลงนางรัศมี ภูผาสุข ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 15 ไร่)

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลงนายบุญสวน พิมพิลา ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ( 15 ไร่)