โครงสร้างบุคลากร

นายรือทัย ตงบุญชัย

พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ

นางกานดา เกตุพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานงานตำบลหนองเลิง

นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลโคกก่อง/ชัยพร

นางสาวพรสวรรค์ หลงทะเล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลโป่งเปือย/โนนสว่าง

นายอรรถพล วันชูเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลโนนสมบูรณ์/ไคสี

นายสรศักดิ์ เจริญสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลบึงกาฬ/วิศิษฐ์

นายวัชรา เครือจำปา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลนาสวรรค์/คำนาดี

นางสาวสุนันทา แก้วนิสสัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลหอคำ

(Visited 962 times, 1 visits today)