ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ลงพื้นที่ติดตามกา [...]

อ่านต่อ