ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกก่อง

⏰วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น.
✍🏼นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
– บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบล
– การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
– การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌳 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดอินทราราม บ้านท่าอินทร์แปลง หมู่ 5 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 4 times, 1 visits today)