ติดตามความก้าวหน้างานโคก หนอง นา โมเดล ปี 2565 ต.นาสวรรค์

⏰วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.00 น.
✍🏼นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ นายวัชรา เครือจำปา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล นางทองหลาง พื้นชมพู
🥦 โดยครัวเรือนได้มีการดำเนินการปลูกพืชและเลี้ยงปลาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ หลังจากได้รับมอบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จากโครงการฯ จากนั้นพัฒนากรได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลง เช่น การทำป้ายศูนย์ การทำจุดเรียนรู้
🌳 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล นางทองหลาง พื้นชมพู ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 3 times, 1 visits today)