ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทีมผู้นำชุมชนภายใน [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรือทัย ตงบุญชัย [...]

อ่านต่อ