ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรือทัย ตงบุญชัย [...]

อ่านต่อ

“ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 “

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายรือทัย ตงบุญชัย [...]

อ่านต่อ

พิธีมอบบ้านตามโครงการ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย”โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอเมืองบึงกาฬ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู [...]

อ่านต่อ